Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Suomen Radioturva ry


Yhdistyksen säännöt


§ 1
Yhdistyksen nimi on Suomen Radioturva ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.


§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on radioamatöörien ja muiden viestitoiminnasta kiinnostuneiden kriisiviestintävalmiuksien edistäminen Suomessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Avustaa ja neuvoo kriisiviestintään liittyvissä asioissa
 2. Edistää kotimaisia ja kansainvälisiä radioamatöörien kriisiviestintäkäytäntöjä ja -aktiviteetteja
 3. Tekee yhteistyötä muiden pelastus-, turvallisuus- ja viestialan organisaatioiden kanssa
 4. Tekee yhteistyötä Suomen Radioamatööriliitto ry:n ja International Amateur Radio Unionin (IARU) kanssa
 5. Harjoittaa alan julkaisutoimintaa, järjestää luentotilaisuuksia, kursseja ja näyttelyjä
 6. Perustaa asianomaisella luvalla kriisiviestinnän edellyttämiä radioamatööriasemia ja hankkii niille tarpeellisia välineitä ja radiolupia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys perii jäsenmaksuja ja osallistumismaksuja järjestämistään tilaisuuksista, voi ottaa vastaan kannatusmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta ja radioasemia sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


§ 3
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus vapaamuotoisen anomuksen perusteella. Jäsen on velvollinen maksamaan liittyessään liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous kullekin vuodelle määrää.


§ 4
Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös suullisella tai kirjallisella ilmoituksella yhdistyksen kokouksessa, joka ilmoitus merkitään pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahden edellisen kalenterivuoden ajan.
Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos tämä rikkoo sääntöjä, säännöissä määrättyjä velvoitteita, yhdistyksen toimielinten päätöksiä, radioamatööritoiminnan määräyksiä ja säännöksiä tai toimii muutoin hyvän radioamatööritavan vastaisesti. Erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.


§ 5
Yhdistyksen asioita ja hallintoa hoitaa hallitus, johon kuuluu neljä - kuusi (4-6) jäsentä.
Hallituksen jäsenen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan mukaan. Mikäli hallituksen jäsenten määrä on pariton, erovuorossa ovat ne, joiden kahden vuoden kausi on täynnä. Yhdistyksen kokous valitsee hallitukseen valituista jäsenistä hallituksen puheenjohtajan.
Hallitus valitsee taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen jäsenistä vähintään kolmella on oltava radioamatöörin pätevyystodistus.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla joko henkilökohtaisesti tai puhelimen välityksellä ja paikalla on myös puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.


§ 6
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi henkilöä yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä, taloudenhoitajalla ja hallituksen siihen erikseen oikeuttamalla hallituksen jäsenellä.


§ 7
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


§ 8
Yhdistys kokoontuu vuosittain tammi - maaliskuussa pidettävään vuosikokoukseen, jonka paikan ja tarkemman ajan hallitus määrää.


§ 9
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta joko kirjeitse tai sähköpostilla tai yhdistyksen kotisivuilla.


§ 10
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.
 3. Esitetään edellisen tilikauden tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 4. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä, joihin toiminnantarkastajien lausunto voi antaa aihetta.
 5. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma ja päätetään jäsen- ja
 6. liittymismaksun suuruudesta.
 7. Määrätään hallituksen jäsenten ym. tarpeellisten toimihenkilöiden mahdolliset palkkiot.
 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Jos hallituksen jäsen eroaa toimestaan ennen toimikauden loppua, valitaan uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 9. Valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden tilit ja hallinnon, ja heille kaksi varahenkilöä.
 11. Käsitellään ne jäsenten hallitukselle esittämät asiat, jotka on mainittu kokouskutsussa ja jotka on esitetty hallitukselle viimeistään 21 vrk ennen vuosikokousta.


§ 11
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla, kuten pykälässä § 9 määrätään. Yhdistyksen jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen kokousta edeltävältä kalenterivuodelta ei ole kokouksessa äänioikeutta.


§ 12
Jos yhdistys purkautuu, sen mahdollisesti jäljellä oleva omaisuus käytetään kriisiviestintätoiminnan edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


§ 13
Näiden sääntöjen muuttamista sekä yhdistyksen purkamista koskevat esitykset on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle, jonka tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Vaihtoehtoisesti esitykset voidaan hyväksyä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi ja enintään kuusi (6) kuukautta. Tästä menettelystä on erityisesti mainittava kokouskutsussa.


§ 14
Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.